تخفیف ویژه برای خرید پایه

برو به تخفیف

علوم تجربی پایه چهارم

نمونه سوال علوم چهارم ابتدایی با پاسخنامه

نمایش دادن همه 33 نتیجه

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و 2 نمونه 1

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و 2 نمونه 1

رایگان  

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و 2 نمونه 2

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و 2 نمونه 3

نمونه سوال علوم چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم چهارم درس 3 نمونه 1

نمونه سوال علوم چهارم درس 3 نمونه 1

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم درس 3 نمونه 2

نمونه سوال علوم چهارم درس 3 نمونه 2

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تاپایان درس3

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تاپایان درس3

3,500  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 4و5 نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم دروس 4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 4و5 نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم دروس 4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس5

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال علوم چهارم درس6 نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم درس6 نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) نمونه5

نمونه سوال علوم چهارم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول)نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول)بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) نمونه 5

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 7و8 نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 7و8 نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس8

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 9و10 نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم دروس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 9و10 نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم دروس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس10

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم از درس 7 تا پایان کتاب (نوبت دوم)

نمونه سوال علوم چهارم از درس 7 تا پایان کتاب (نوبت دوم) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,700  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,700  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

0