تخفیف ویژه برای خرید پایه

برو به تخفیف

مطالعات اجتماعی پایه چهارم

نمونه سوال مطالعات چهارم ابتدایی با پاسخنامه

نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 3

نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 5و6و7 نمونه1

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 5و6و7 نمونه1

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس7

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس7

3,500  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس5و6و7 نمونه2

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس5و6و7 نمونه2

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 8و9و10 نمونه1

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 8و9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 8و9و10 نمونه2

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 8و9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول تا پایان درس10

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول تا پایان درس10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14 نمونه2

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 نمونه5

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال مطالعات چهارم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل5

نمونه سوال اجتماعی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل6 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل6 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل6

نمونه سوال اجتماعی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

3,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه1

نمونه سوال اجتماعی چهارم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2

نمونه سوال اجتماعی چهارم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

4,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

5,200  تومان

0